prefix . 'rsskategori'; // table name $charset_collate = $wpdb->get_charset_collate(); if ($wpdb->get_var("show tables like '$db_table_name'") != $db_table_name) { $sql = "CREATE TABLE $db_table_name ( id int(11) NOT NULL auto_increment, rsskategori varchar(250) NOT NULL, sitekategoriid int(11) NOT NULL, UNIQUE KEY id (id) ) $charset_collate;"; require_once ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php'; dbDelta($sql); add_option('test_db_version', $test_db_version); } } register_activation_hook(_FILE_, 'db_olusturrss'); function my_cron_schedules($schedules) { $cronayari = get_option('cronrss'); if ($cronayari == '') { $cronayari = 10; } if (!isset($schedules['ayarcron'])) { $schedules['ayarcron'] = [ 'interval' => $cronayari * 60, 'display' => __('ayarcron'), ]; } return $schedules; } add_filter('cron_schedules', 'my_cron_schedules'); register_deactivation_hook(_FILE_, 'rssotomatikcalistirkapat'); function rssotomatikcalistirkapat() { $timestamp = wp_next_scheduled('rsscalistirotomatik'); wp_unschedule_event($timestamp, 'rsscalistirotomatik'); } register_activation_hook(_FILE_, 'rssotomatikcalistir'); function rssotomatikcalistir() { if (!wp_next_scheduled('rsscalistirotomatik')) { wp_schedule_event(time(), 'ayarcron', 'rsscalistirotomatik'); } add_option('cronrss', '10'); } add_action('rsscalistirotomatik', 'rsshabercekfonk'); function resimyukle($kaynak) { $rescek = file_get_contents($kaynak); $uzantial = explode('.', $kaynak); $uzanti = '.' . end($uzantial); $karistir = '/' . str_shuffle('kGrUTrG' . mt_rand(0, 8646714)); $resimisimi = wp_upload_dir()['basedir'] . '' . $karistir . $uzanti; $indir = fopen($resimisimi, 'a+'); fwrite($indir, $rescek); fclose($indir); return $resimisimi; } // resim yükleme function rsshabercekfonk() { global $wpdb; $url = 'https://www.igfhaber.com/rss-new/'; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); $parse = new SimpleXMLElement($data); foreach ($parse->channel->item as $item) { $baslik = sanitize_post($item->title); $icerik = sanitize_post($item->description); $kategori = sanitize_post($item->category); $resim = $item->image; $detay = "$icerik"; //$habersay = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM {$wpdb->prefix}posts WHERE post_title='$baslik' and post_type='post'"); $habersay = post_exists("$baslik", '', '', 'post'); if ($habersay == 0) { $urunsay = $wpdb->get_row("SELECT * FROM {$wpdb->prefix}rsskategori WHERE rsskategori='$kategori'"); $sitekategoriid = $urunsay->sitekategoriid; $sitekategoriid = sanitize_post($sitekategoriid); if (get_page_by_title("$baslik", 'OBJECT', 'post') == null) { $post_id = wp_insert_post([ 'post_author' => 1, 'post_title' => $baslik, 'post_content' => $detay, 'post_status' => 'publish', //'comment_status' => $yorumdurum, 'post_name' => $baslik, 'post_category' => [$sitekategoriid], //'tags_input' => $etiket, //'post_date' => $tarih ], true); if (is_wp_error($post_id)): $json['cevap'] = 'Hata'; else: $getImageFile = resimyukle($resim); $wp_filetype = wp_check_filetype($getImageFile, null); $attachment_data = [ 'post_mime_type' => $wp_filetype['type'], 'post_title' => sanitize_file_name($getImageFile), 'post_content' => '', 'post_status' => 'inherit', ]; $attach_id = wp_insert_attachment($attachment_data, $getImageFile, $post_id); require_once ABSPATH . 'wp-admin/includes/image.php'; $attach_data = wp_generate_attachment_metadata($attach_id, $getImageFile); wp_update_attachment_metadata($attach_id, $attach_data); set_post_thumbnail($post_id, $attach_id); $json['cevap'] = 'Tamam'; echo"
$baslik eklendi.
"; endif; } } else { echo"
$baslik önceden eklenmiş.
"; } } } function admin_page_createrss() { add_menu_page('RSS Genel Ayarlar', 'RSS Genel Ayarlar', 'manage_options', 'ayarlarrss', 'ayarlarrss'); add_menu_page('RSS Manuel Kontrol Et', 'RSS Bot Manuel Çalıştır', 'manage_options', 'rsshabercekfonk', 'rsshabercekfonk'); } add_action('admin_menu', 'admin_page_createrss'); function ayarlarrss() { ?>{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [{ "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://www.tokathaber.com.tr", "name": "Ana Sayfa" } },{ "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://www.tokathaber.com.tr/artova/", "name": "ARTOVA" } }] }
  • ESKİ HASTANE ÖĞRENCİ YURDU OLDU
    ESKİ HASTANE ÖĞRENCİ YURDU OLDU

    Artova'da boş durumdaki devlet hastanesinin eski binası, ilçeye eğitim için gelen üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye tarafından yurt olarak yeniden düzenlendi. Artova Belediye Başkanı Lütfi Yalçın, yapılan düzenlemeyle 250 öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayacaklarını belirterek, "Burada kalan öğrencilerimiz cüzi miktarda ücret ödeyecekler. Öğrencilere servis imkanı da sunacağız" dedi.