SPOR MASÖRLÜĞÜ KURSU AÇILIYIOR

Tokat Valiliğince hayata geçirilen Spor Tokat projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılı spor eğitim planında yer alan spor masörü yetiştirme kursu 02 - 14 Eylül 2019 tarihleri arasında açılacak.


SPOR MASÖRLÜĞÜ KURSU AÇILIYIOR

Tokat Valiliğince hayata geçirilen Spor Tokat projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılı spor eğitim planında yer alan spor masörü yetiştirme kursu 02 - 14 Eylül 2019 tarihleri arasında açılacak.

Kursla ilgili genel bilgilendirme, kursa katılacaklarda aranan şartlar, istenen belgeler ve diğer evraklar https://sporegitim.sgm.gov.tr adresinde takip edilecek olup başvurular https://www.xn--trkiye-3ya.gov.tr/ spor bilgi sistemi üzerinden yapılacak.

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

A)18 yaşını doldurmuş olmak
B)En az lise ve dengi okul mezunu olmak
C)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl sağlığı ile malul bulunmamak,
D)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aktarma, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
E)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak

İSTENİLEN BELGELER

A) 3 adet vesikalık fotoğraf ( biometrik orijinal fotoğraf)
B) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti(Üniversite veya Lise Mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)
C) E-devlet kapısından alınan ’’Resmi Kurumlar’’ için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli sicil kaydı belgesi.-(Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
D) Sağlık raporu.-(Bağlı olduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış.’’EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu’’ formunun aslı. Söz konusu belgenin alınmaması durumunda, hekim tarafından verilen ‘’Spor Masörlüğü yapmasında sakınca yoktur’’ ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
E) 2 Adet E-devlet kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

Başvuru Tarihi:08-28 Ağustos 2019
Başvuru yeri: https://www.turkiye.gov.tr Spor Bilgi Sistemi
Kursa Katılım Ücreti:375,00 TL

NOT: Başvurular e-devlet üzerinden olacaktır. Kurs katılım ücreti başvuru esnasında e-devlet üzerinden e posta adresine gelecek referans numarası ile Ziraat Bankasına yatırılacaktır.