ÖZDİLEK, KIRŞEHİR 10 OCAK PROGRAMINA KATILDI

ÖZDİLEK, KIRŞEHİR 10 OCAK PROGRAMINA KATILDI

Kır¬şe¬hir’de 10 Ocak Ça¬lı¬şan Ga¬ze¬te¬ci¬ler Günü do¬la¬yı¬sıy¬la dü¬zen¬le¬nen ‘Kır¬şe¬hir’de Ça¬lı¬şan Ga¬ze¬te¬ci¬ler Medya Ödül¬le¬ri” prog¬ra¬mına ilimize ve gazetemizi temsilen Küresel Gazeteciler Konseyi Tokat İl Temsilcisi Kemal Özdilek katıldı.

15 Ocak 2020 - 12:14

Kırşehir Basın Konseyi ve Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir temsilcisi Sait Yanık tarafından ilki düzenlenen gece Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.  Kır­şe­hir Basın Kon­se­yi (KBK) ta­ra­fın­dan 10 Ocak Ga­ze­te­ci­ler Günü ne­de­niy­le dü­zen­le­nen prog­ram­da, Neşet Ertaş Kül­tür Sanat Mer­ke­zin­de, “En İyi Özel Haber, En İyi Haber Mi­zan­paj, En İyi Haber Fo­toğ­ra­fı, En İyi Köşe Ya­zı­sı, En İyi Rö­por­taj Haber, En İyi Ajans Ha­be­ri” ka­te­go­ri­le­rin­de üç İle­ti­şim Fa­kül­te­si­nin de­ğer­len­dir­me­si so­nu­cu 2019 yı­lı­nın en iyi­le­ri ödüllen­di­ril­di.

KBK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sait Yanık, ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­nin önem­li bir alan ol­du­ğu­ nu an­lat­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Basın, hal­kın çev­re­sin­de ve ül­ke­sin­de mey­da­na gelen ge­liş­me­ler­den doğru ve ta­raf­sız bir şe­kil­de haber alma hak­kı­nı kul­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan son de­re­ce önem­li bir iş­le­vi ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir. Basın ku­ru­luş­la­rı, fa­ali­yet gös­ter­dik­le­ri böl­ge­de ya da ül­ke­de va­tan­da­şın gün­de­mi­nin takip edil­me­si­ni ve so­run­la­rı­nın du­yu­rul­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak ka­mu­oyu­nun gören gözü, işi­ten ku­la­ğı, söy­le­yen dili ol­mak­ta­dır.
Basın, bu ne­den­ler­le, de­mok­ra­tik sis­tem­le­rin sağ­lık­lı bir şe­kil­de iş­le­me­si­ni temin eden ana un­sur­lar­dan bi­ri­dir. Yerel basın ku­ru­luş­la­rı fa­ali­yet gös­ter­dik­le­ri böl­ge­nin sesi ol­mak­ta, o bölge in­sa­nı­nın çev­re­sin­de olup bi­ten­ler­den doğru ve ob­jek­tif bir bi­çim­de ha­ber­dar ol­ma­sı­nı, hal­kın dü­şün­ce ve ta­lep­le­ri­nin du­yu­rul­ma­sı­nı, böl­ge­nin için­de bu­lun­du­ğu so­run­lar­la il­gi­li çözüm öne­ri­le­ri­nin su­nul­ma­sı­nı ve bun­la­rın ta­ki­bi­ni sağ­la­ya­rak ida­re­nin ka­mu­oyu adına de­net­len­me­si fonk­si­yo­nu­nu da ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir”dedi.
Küresel Gazeteciler Konseyi Baş­kan Yar­dım­cı­sı Veli Al­tın­ka­ya’nın ga­ze­te­ci­le­rin so­run­la­rı­nı an­lat­tı­ğı ve çö­zü­mün­de ga­ze­te­ci­le­rin ken­din­de ol­du­ğu­nu ifade et­ti­ği ko­nuş­ma­sı son­ra­sın­da Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nuri Araz, KBK’nin gi­ri­şim­le­ri son­ra­sın­da ya­pı­la­cak “Basın Mü­ze­si” hak­kın­da bil­gi­ler verdi.

Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ra­ma; Kır­şe­hir Va­li­si İbra­him Akın, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Nuri Araz, Osman Uçar, Başer Al­tun­taş, AK Parti Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ken­dir­li, CHP Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Metin İlhan, AK Parti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Hacı Turan, Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Vatan Ka­ra­ka­ya, Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Fer­hat Kuran, Em­ni­yet Mü­dü­rü Murat Tü­re­sin, Küresel Gazeteciler Konseyi kurucu üyesi ve Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, (KGK) Kü­re­sel Ga­ze­te­ci­ler Kon­se­yi Baş­kan Yar­dım­cısı Veli Al­tın­ka­ya,  Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum Temsilcisi Hacı Odabaş, (KGK) Küresel Gazeteciler  Konseyi Kırıkkale Temsilcisi Adem Yılmaz, (KGK) Küresel Gazeteciler Konseyi Tokat Temsilcisi Kemal Özdilek, STK Tem­sil­ci­le­ri ve ga­ze­te­ci­ler ka­tıl­dı.

Program sonrasında ödül alanlara ve katılımcılara plaketleri takdim edildi. Kırşehir ozanlarından oluşan grubun gösteri sonrası program sona erdi. Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum ve Tokat temsilcileri Kırşehir Basın Konseyini de ziyaret ederek mesleki çalışmaları hakkında bilgi aldılar.
 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Fevzi Çakmak Ortaokulu’nun LGS başarısı
Fevzi Çakmak Ortaokulu’nun LGS başarısı
Tokat'ta Koronavirüs risk haritası korkutuyor
Tokat'ta Koronavirüs risk haritası korkutuyor