BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

TOKAT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

3 KISIM (ASANSÖR, JENERATÖR, TRAFO KOMPANZASYON-PARATONER) PERİYODİK BAKIM, ONARIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1253157

1-İdarenin

a) Adı

:

TOKAT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

YENI MAHALLE GOP. BULVARI 3 60100 TOKAT MERKEZ/TOKAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3562143309 - 3562145676

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

3 KISIM (ASANSÖR, JENERATÖR, TRAFO KOMPANZASYON-PARATONER) PERİYODİK BAKIM, ONARIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 Yılı, Asansör (63 Adet), Jeneratör (46 Adet), Trafo (19 Adet), Kompanzasyon Panosu (53 Adet), Paratoner (59 Adet) Bakım, Onarım Hizmet Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İl Müdürlüğümüze Bağlı Yurt Müdürlükleri, Gençlik Merkezleri, Spor Tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İhale ve Satınalma Birimi, İhale Servisi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Asansör Periyodik Bakım Onarım İşi.

Belge Adı

Açıklama

TSE-HYB

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

İSO 9001 Belgesi

İSO Belgesi


Jeneratör Periyodik Bakım Onarım İşi.

Belge Adı

Açıklama

Yetkili Servis Belgesi

En az 2 Yıl Olmak Üzere


Trafo, Kompanzasyon, Paratoner Bakım Onarım İşi

Belge Adı

Açıklama

Elektrik Mühendisi veya Elektrik, Elektronik Mühendisliği Diploması

Diploma

2023 SMM ve 2023 Büro Tescil Belgesi

Tescil Belgesi

YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetki Belgesi

YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetki Belgesi

Elektrik 1 kV Üstü ve Altı Tesisler Topraklama Yetki Belgesi

Elektrik 1 kV Üstü ve Altı Tesisler Topraklama Yetki Belgesi

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolünü Yapmaya Yetkili Kişilerin Temel Eğitimini Tamamlama Başarı Belgesi

Kalıcı Ekipnet

Elektrik İç Tesisleri Denetimi ve Raporlanması Yetki Belgesi

Yetki Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1. Kısım; Kamu veya Özel Sektörde yapılan Asansör Sistemlerine Ait Bakım Onarım İşleri 

2. Kısım; Kamu veya Özel Sektörde yapılan Jenarötör İşlerine Ait Bakım Onarım İşleri 

3. Kısım; Kamu veya Özel Sektörde yapılan Trafo, Kompanzasyon İşlerine Ait Bakım Onarım İşleri 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.