GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -TURHAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

2024 YILI YİYECEK ve İÇECEK MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1214232

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -TURHAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Maraşal Fevzi Çakmak Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:18 60300 - TURHAL/TOKAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3562751550 - 3562755831

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI YİYECEK ve İÇECEK MALZEMELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

99 KISIM ve 172 KALEM 2023 YILI YİYECEK ve İÇECEK MALZEMELERİ ALIMI - MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Turhal Devlet Hastanesi Gıda Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici malları hastanemiz ilgili ambarının vereceği ihtiyaç bildirim ihbarını (siparişini) izleyen en geç 5 (beş) gün içinde idarenin ilgili ambarlarına uygun şekilde teslim etmelidir.(2,3,4,9,10,15,91. 92.96.97.98. ve 99. kısımlar ise sipariş verildiği günün ertesi günü idarenin istediği saatte getirilecektir) .İdare işe başlama tarihi itibari ile 365 gün içinde (2,3,4,9,10,15,91. 92.96.97.98. ve 99. kısımlar hariç )ikişer aylık periyotlar halinde malzemeleri çekecektir. Yüklenici teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim etmek zorundadır. İdare ürünle ilgili bilgi isteyebilir. Malların tamamı 31.12.2024 tarihine kadar (92.kısım için 30.06.2024) teslim edilmelidir

d) İşe başlama tarihi

:

Diğer kısımlar için 01.01.2024 92. kısım için 01.07.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TURHAL DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

.2.3.4.96.97.98 ve 99. Kısımlara teklif verecek firmalar teklif ettikleri ürünlere ait İşletme Kayıt Belgesini, 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17. ve 18. kısımlara fiyat verecek firmalar teklif ettikleri ürünlere ait İşletme Onay Belgesini, 19. kısma fiyat verecek firmalar Kaynak Suyu veya İçme Suyu Üretim İzin belgelerini ihale dosyasında bulunduracaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.