ZİLE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İHALE İLANI

         Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Zile Kaymakamlık Binası 2. kat Zile Milli Emlak Şefliğinde bulunan ihale odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
        1- Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Zile Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
        2- Taşınmazların satış bedeline peşin ödemede % 20 indirim uygulanacaktır. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
       3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
       4- İhaleye katılacakların;
           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
           b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
           ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
          d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin  yapıldığı 2023 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 
       5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
      6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
      7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler; Zile Milli Emlak Şefliğinden öğrenilebilir. İrtibat: 0356 318 18 66
      8- İhaleye iştirak edecek isteklilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
      9- Satış işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin %1'i  oranında Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir.
      İlan olunur.   
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
SıraNo TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜM  (M2) HAZİNE HİSSESİ    MİKTARI (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60120100858 Tokat Zile Acıpınar Köyü 2737 Arsa 749,85 TAM İmarsız 75.000,00 22.500,00 6.12.2023 09:00
2 60120101266 Tokat Zile Acısu Köyü 2379 Bağ Yeri 1.570,00 TAM İmarsız 126.000,00 37.800,00 6.12.2023 09:15
3 60120112990 Tokat Zile Acısu Köyü 2509 Arsa 485,98 TAM İmarsız 125.000,00 37.500,00 6.12.2023 09:30
4 60120101255 Tokat Zile Acısu Köyü 2368 Bağ Yeri 504,00 TAM İmarsız 110.000,00 33.000,00 6.12.2023 09:45
5 60120101298 Tokat Zile Acısu Köyü 2418 Tarla 2.700,00 TAM İmarsız 270.000,00 81.000,00 6.12.2023 10:00
6 60120101786 Tokat Zile Ayvalı Köyü 101 329 Ham Toprak 5.800,00 TAM İmarsız 175.000,00 52.500,00 6.12.2023 10:15
7 60120101785 Tokat Zile Ayvalı Köyü 101 328 Ham Toprak 2.500,00 TAM İmarsız 100.000,00 30.000,00 6.12.2023 10:30
8 60120101917 Tokat Zile Bayır Köyü 469 Tarla 15.750,00 14.350,00 İmarsız 220.000,00 66.000,00 6.12.2023 10:45
9 60120111122 Tokat Zile Büyükaköz Köyü 890 Arsa 3.265,64 TAM İmarsız 265.000,00 79.500,00 6.12.2023 11:00
10 60120102506 Tokat Zile Çayır Köyü 114 17 Ham Toprak 4.208,55 TAM İmarsız 215.000,00 64.500,00 6.12.2023 11:15
11 60120102605 Tokat Zile Çayır Köyü 141 49 Ham Toprak 10.100,00 TAM İmarsız 510.000,00 153.000,00 6.12.2023 11:30
12 60120102630 Tokat Zile Çayır Köyü 162 12 Ham Toprak 1.304,31 TAM İmarsız 200.000,00 60.000,00 6.12.2023 11:45
13 60120112667 Tokat Zile Emirdolu Köyü 1502 Arsa 757,83 TAM İmarsız 155.000,00 46.500,00 6.12.2023 12:00
14 60120111903 Tokat Zile Emirdolu Köyü 112 3 Ham Toprak 3.009,81 TAM İmarsız 380.000,00 114.000,00 6.12.2023 13:15
15 60120111901 Tokat Zile Emirdolu Köyü 112 1 Ham Toprak 1.199,25 TAM İmarsız 180.000,00 54.000,00 6.12.2023 13:30
16 60120111111 Tokat Zile Emirdolu Köyü 1488 Arsa 320,93 TAM İmarsız 275.000,00 82.500,00 6.12.2023 13:45
17 60120112802 Tokat Zile Emirdolu Köyü 1508 Arsa 249,94 TAM İmarsız 76.000,00 22.800,00 6.12.2023 14:00
18 60120100495 Tokat Zile Güzelbeyli Köyü 207 41 Tarla 8.654,70 TAM İmarsız 260.000,00 78.000,00 6.12.2023 14:15
19 60120103326 Tokat Zile Göçenli Köyü 102 5 Arsa 2.110,06 TAM İmarsız 370.000,00 111.000,00 6.12.2023 14:30
20 60120111421 Tokat Zile Karakuzu Köyü 118 1 Ham Toprak 1.489,16 TAM İmarsız 80.000,00 24.000,00 6.12.2023 14:45
21 60120104171 Tokat Zile Karakuzu Köyü 997 Arsa 404,00 TAM İmarsız 125.000,00 37.500,00 6.12.2023 15:00
22 60120111422 Tokat Zile Karakuzu Köyü 118 3 Ham Toprak 2.532,00 TAM İmarsız 130.000,00 39.000,00 6.12.2023 15:15
23 60120107691 Tokat Zile Kervansaray Köyü 171 23 Bahçe 600,00 TAM İmarsız 220.000,00 66.000,00 6.12.2023 15:30
24 60120105030 Tokat Zile Kuruçay Köyü 478 Ev ve Arsa 306,00 TAM İmarsız 80.000,00 24.000,00 6.12.2023 15:45
25 60120105027 Tokat Zile Kuruçay Köyü 452 Arsa 651,00 TAM İmarsız 135.000,00 40.500,00 6.12.2023 16:00
26 60120105031 Tokat Zile Kuruçay Köyü 479 Arsa 172,00 TAM İmarsız 35.000,00 10.500,00 7.12.2023 09:00
27 60120105033 Tokat Zile Kuruçay Köyü 481 Arsa 446,00 TAM İmarsız 140.000,00 42.000,00 7.12.2023 09:15
28 60120111461 Tokat Zile Küçükaköz Köyü 108 2 Tarla 12.242,60 TAM İmarsız 370.000,00 111.000,00 7.12.2023 09:30
29 60120106101 Tokat Zile Savcı Köyü 885 Tarla 2.560,00 TAM İmarsız 110.000,00 33.000,00 7.12.2023 09:45
30 60120106046 Tokat Zile Savcı Köyü 313 Tarla 11.460,00 9.460,00 İmarsız 300.000,00 90.000,00 7.12.2023 10:00
31 60120106267 Tokat Zile Söğütözü Köyü 888 Müfrez Arsa 609,00 TAM İmarsız 80.000,00 24.000,00 7.12.2023 10:15
32 60120106334 Tokat Zile Şeyhköy Köyü 746 Tarla 10.350,00 TAM İmarsız 160.000,00 48.000,00 7.12.2023 10:30
33 60120106452 Tokat Zile Taşkıran Köyü 1366 Arsa 211,00 TAM İmarsız 65.000,00 19.500,00 7.12.2023 10:45
34 60120106600 Tokat Zile Taşkıran Köyü 1630 Tarla 9.700,00 6.450,00 İmarsız 161.500,00 48.450,00 7.12.2023 11:00
35 60120106778 Tokat Zile Uzunöz Köyü 145 8 Ham Toprak 588,37 TAM İmarsız 90.000,00 27.000,00 7.12.2023 11:15
36 60120112992 Tokat Zile Uzunköy Köyü 163 6 Arsa 280,25 TAM İmarsız 15.000,00 4.500,00 7.12.2023 11:30
37 60120106850 Tokat Zile Üçköy Köyü 129 8 Tarla 8.139,03 TAM İmarsız 125.000,00 37.500,00 7.12.2023 11:45
38 60120106825 Tokat Zile Üçköy Köyü 124 70 Tarla 1.605,67 TAM İmarsız 25.000,00 7.500,00 7.12.2023 12:00
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/ KÖYÜ ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜM (M2 ) HİSSE ORANI KİRAYA VERİLECEK MİKTARI (M2) KİRALAMA AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 60120200121 Tokat Zile Hacılar Köyü Ham Toprak 3.800,15 Tam 3.800,15 Ticari Amaçlı 23.500,00 7.050,00 7.12.2023 13:15
2 60120100068 Tokat Zile Kislik Mah. 29 3 Ham Toprak 8.782,00 Tam 8.782,00 Tarımsal Amaçlı 13.500,00 4.050,00 7.12.2023 13:30
3 60120100069 Tokat Zile Kislik Mah. 29 45 Ham Toprak 11.802,00 Tam 11.802,00 Tarımsal Amaçlı 18.000,00 5.400,00 7.12.2023 13:45
4 60120100072 Tokat Zile Kislik Mah. 29 70 Ham Toprak 11.528,00 Tam 11.528,00 Tarımsal Amaçlı 17.500,00 5.250,00 7.12.2023 14:00
5 60120100071 Tokat Zile Kislik Mah. 29 53 Ham Toprak 21.006,00 Tam 21.006,00 Tarımsal Amaçlı 31.500,00 9.450,00 7.12.2023 14:15
6 60120100109 Tokat Zile Minarei Sağır Mah. 448 29 Ham Toprak 10.728,00 Tam 10.728,00 Tarımsal Amaçlı 16.100,00 4.830,00 7.12.2023 14:30
7 60120100144 Tokat Zile Minarei Sağır Mah. 543 10 Ham Toprak 3.952,00 Tam 3.952,00 Tarımsal Amaçlı 6.000,00 1.800,00 7.12.2023 14:45
8 60120100166 Tokat Zile Şeyhali Mah. 335 59 Ham Toprak 4.424,58 Tam 4.424,58 Tarımsal Amaçlı 6.700,00 2.010,00 7.12.2023 15:00
9 60120100217 Tokat Zile Zincirli Süfla Mah. 78 4 Ham Toprak 2.673,58 Tam 2.673,58 Tarımsal Amaçlı 4.100,00 1.230,00 7.12.2023 15:15
10 60120100255 Tokat Zile Zincirli Süfla Mah. 79 71 Ham Toprak 1.247,68 Tam 1.247,68 Tarımsal Amaçlı 1.900,00 570,00 7.12.2023 15:30