TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

1- İdarenin
a) Adı                                      : Turhal Belediye Başkanlığı
b) Adresi                                 : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT
c) Telefon – Faks Numarası    : 3562751031/214 – 3562761156
2- Mülkiyeti Belediyemize ait Tokat İli Turhal İlçesi  Osman Gazi Mahallesi Şehit Kürşat İnan Caddesi ve Hat Sokağa cepheli 1-Y-505906.379 X-4473072.303, 2-Y-505915.223 X-4473072.946, 3-Y-505921.012 X-4473068.393, 4-Y-505931.807 X-4473002.067 5-Y-505927.717 X-4472996.100, 6-Y-505913.168 X-4472993.058  koordinat değerleri arsında kalan taşınmaz Turhal Belediyesince  1 yıllık 6.000,00 TL muhammen bedel üzerinden 10 yıl süre ile  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma ) usulü ile kira ihalesine çıkarılacaktır.
3- a) İhalenin Yapılacağı yer : Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası
     b) Tarihi ve Saati           : 09/11/2023 – 10 00
4- İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler
a) Özel Şahıslar;                                                                                 b) Tüzel Kişilikler               
- Kanuni ikametgâh                                                                          - Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.
- İmza beyannamesi                                                                        - İmza sirküsü  
- Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                           - Yetkilinin Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Tebligat Adres Beyanı                                                                 - Tebligat Adres Beyanı   
                                                                                                            - Sicil Gazetesi
c) Geçici teminat belgesi
d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname
e) İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
g)Turhal Belediyesi borcu yoktur belgesi.
h)İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname.
i) İşe ait şartnamenin eki örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu, iç zarfa konulacak.
5- Geçici teminat miktarı;
— İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak 08/11/2023 tarihi saat 17:00 kadar belediyeye yatırılacak/teslim edilecektir.
6- İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir.
7- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.
9- İhaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilecektir.
10- İhale dosyaları engeç 08/11/2023 tarihi saat 17:00 kadar belediyemiz mali hizmetler müdürlüğüne teslim edilecektir.
11- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12
12/2003