Berat Gecesinin Fazileti ve Bu Gecede Yapılacak İbadetler!(1)
Ali ŞİRİN

Ali ŞİRİN

Berat Gecesinin Fazileti ve Bu Gecede Yapılacak İbadetler!(1)

10 Mayıs 2017 - 15:48

Bu gece (10 Mayıs 2017 Çarşamba) Berat gecesidir.
Berat gecesi Hz. Allah'ın kullarına mahza ihsan ve lütufta bulunduğu, rahmet ve mağfiret kapılarını arkasına kadar açtığı, bağışlanmak için, yönünü, gönlünü kendisine dönen, seccadesinin başında ellerini açan, geçmişte işlediği hata ve kusurlarından pişman olan, nedamet duyan, gözünden hiç olmazsa iki damla yaş akıtan, istek ve dualarının geri çevrilmeyeceğine inanan kimselerin bağışlanmasını, günahlarının hasenâta tebdil edilmesini, istek ve arzularının yerine getirilmesini, dualarının kabul edilmesini kullarından daha çok istediği müstesnâ ve mübarek bir gecedir.
Berat lügatte; Kurtulmak, borçtan, cezadan ve sorumluluktan kurtulmak, uzaklaşmak, aklanmak, temiz ve suçsuz olmak, ilgi ve alâkayı kesmek, rütbe, nişan veya herhangi bir hususta verilen imtiyazı doğrulayan yazılı belge, ferman gibi manalara gelir.
Hz. Allah katında, olan faziletine, değer ve kıymetine inanarak bu geceyi ibadet ve taatla, tevbe ve istiğfarla, ilticâ ve tazarru', dua ve niyazla geçiren bir kimse bu geceye kadar işlediği bir takım suçlarından, günahlarından bu suçların cezalarından kurtulacağı, yakasını bir türlü bırakmayan kötü alışkanlıklarından, şeytanın tuzak ve desiselerinden uzaklaşacağı, geçmişinde olan çirkinliklerle alâkasını keseceği, bunun için kendisine berat verileceği, Hz. Allah katında manevî dereceler elde edip yüksek makam ve mevkilere rütbe ve imtiyazlara sahip olacağı için bu geceye "Berat Gecesi" denmiştir.
Vergi ödendiği zaman, vergi mükellefine borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge verildiği, mahkemede aklanan bir kimseye berat yazıldığı gibi Hz. Allah da bu gece ibadet ve taatla meşgul olan kullarına manevî bir berat yazılması için vazifeli meleklerine talimât verir.
Yüce Rabbimiz, Berat gecesi ile alâkalı olan Duhan Suresi'nin ilk âyetlerin de, şöyle buyurmaktadır:
"Hâ Mîm. Bu Kitab-ı Mübîne (insanların, hem dinî, hem dünyevî meselerinde ihtiyaç duydukları her şeyin açılamasını ihtivâ eden kitaba, Kur'ân'a) yemin ederim ki, gerçekten onu (Kur'ân'ı) mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız. Onda (o mübarek gecede) her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir."
Bir kısım âlimlere göre, âyette geçen "Mübarek Gece"den maksat, Kadir gecesidir.
Sahabe-i Kiram'dan Hz. İkrime b. Ebî Cehil'in r.a. dâhil olduğu bir gurup müfessir ise bu gecenin Berat Gecesi olduğunu söylemişlerdir.
Her iki tefsiri birleştiren diğer bir görüşe göre âyet-i kerimede geçen "Her hikmetli iş"in ayırımının yapılmasına Berat gecesinde başlanmakta, Kadir gecesine kadar devam edilmektedir.
Yine bu görüşte olan âlimlere göre Kur'ân'ı Kerim'in bu gecede indirilmesi şöyle açıklanmıştır:
Berat gecesi Kur'ân-ı Kerim'in Levh-ı Mahfuz'dan dünya semasına Cümle- i Vâhide (bir bütün) olarak indirildiği gecedir. Tefsir ilminde buna 'İnzâl'  denir. Kadir gecesi ise, Kur'ân-ı Kerim'in Peygamber efendimize ilk defa parça-parça, âyet-âyet indirilmeye başlandığı gecedir. Buna da 'Tenzîl' denir.
Demek ki kitabımız, Kur'ân-ı Kerim Levh-ı Mahfûz'dan dünya semasında bulunan Beyt'ül-Ma'mûr'a bir bütün olarak Berat gecesinde inzâl edilmiş, ondan sonra da yirmi üç yılda sebepler ortaya çıktıkça, sûre-sûre, âyet-âyet, yavaş-yavaş tedrîcen Cibrîl-i Emîn vasıtasıyla Peygamber efendimize indirilmiştir.
Berat gecesi Hz. Allah tarafından, Cebraîl aleyhisselam vasıtasıyla, Peygamber efendimize, nübüvvetin (Peygamberliğin) ulaştırıldığı gecedir.
Bu gecenin; 1. Berat gecesi, 2. Rahmet gecesi, 3. Mübarek gece, 4. Sakk (senet ve belge) gecesi diye isimleri vardır. Bu isimlere göre bu gece, Hz. Allah'ın, Mü'min kullarını günahlarından, suçlarından ve suçlarının neticelerinden berat ettirdiği, kullarının üzerine rahmetini aktardığı, mübarek, bereketli kıldığı, Müslümanlara in'am ve ihsanı hususunda, senet ve belge yazıp imzaladığı bir gecedir.
Bu gecenin bir takım haslet ve hususiyetleri vardır:
          1. Bir sene içerisinde meydana gelecek her mühim işin taksimi, tefriki (ayırımı) bu gecede yapılır. Taksimi ve tasnifi yapılan bütün hadiseler, bütün işler vazifeli Meleklere teslim edilir.
Hz. Abdullah b. Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir sene içerisinde meydana gelecek hadiselerin tamamı Melekler tarafından ayrı ayrı defterlere yazılır. Herkesin rızkı, ne yiyeceği, ne içeceği, eceli, zenginliği, fakirliği, meydana gelecek bütün ölümler, doğumlar hep kaydedilir. O sene Hacca gideceklerin sayısı bile bu defterde yazılıdır.
Levh-ı Mahfûz'da, Ümm'ül-Kitab'da (ana kitapta) yazılı olan mukadderâtın o sene içinde tecelli edecek, meydana gelecek olanlarının kaydı yapılıp tasnifi tamamlandıktan sonra;
Rızıklarla alâkalı defterler Mikaîl Aleyhisselâma,
Harp ve darplarla, savaşlarla, zelzele, güneş ve ay tutulması ile alâkalı defterler Cebraîl Aleyhisselâma,
Amellerle alâkalı defterler, dünya semasında bulunan Meleklerin büyüklerinden İsmaîl Aleyhisselâma,
Ölüm ve musibetlerle alakalı defterler de Azraîl Aleyhisselâma teslim edilir.
Fahreddin-i Razı Hz.lerinin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesine Berat gecesinde başlanır, Kadir gecesinde tamamlanarak vazifeli Meleklere teslim edilir.
2. Bu gecede kılınan namazların, okunan Kur'ân'ın, yapılan tesbih, tahmid ve zikirlerin, getirilen tevhid ve tekbirlerin, edilen tevbe ve istiğfarların, dua, niyaz ve ilticaların fazileti çok büyüktür.
 Berat Gecesinde hiç olmazsa bir Tesbih namazı kılınır.
             Bu gecede "Hayır namazı" namıyla 100 rek'at bir namaz vardır ki kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur.
            Namaza şöyle niyet edilir:
            "Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle. Kasvet-i kalbten dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip, süadâ defterine kaydeyle."
Her rek'atte Fâtiha'dan sonra 10 İhlâs-ı şerif okunur. İki rek'atte bir selâm verilerek 100 rek'ate tamamlanır. Her rek'atte 100 İhlâs-ı şerif okumak suretiyle 10 rek'at da kılınabilir.
Namazdan sonra; (Allah Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerifinin ebced hesabına göre adedi olan) 11 şey, (Rasûlüllah Efendimiz'in ismi olan "Tâhâ"nın ebced hesabıyla âdedi olan) 14 kere okunur.
Bunlar;
 1. İstiğfar: 14 kere,
2. Salevât-ı şerife: 14 kere,
3. Fâtiha-i şerife (Besmeleyle): 14 kere,
4. Âyetü'l-Kürsî (Besmeleyle): 14 kere,
5. Tevbe sûresinin son 2 âyeti olan "lekad câeküm..." (Besmeleyle): 14 kere,
6. 14 kere "Yâsin, Yâsin..." dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerif (Yâsîn-i şerifte 7 zâhirî, 7 bâtınî "mübîn" vardır, böylece o da 14 olur.)
7. İhlâs-ı şerif (Besmeleyle): 14 kere,
8. Felak sûresi (Besmeleyle): 14 kere,
9. Nâs sûresi (Besmeleyle): 14 kere,
10.Sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azıym: 14 kere,
11. Salavât-i şerife (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere okunur. Bundan sonra duâ edilir.( Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye edilen DUA ve İBADETLER, Fazilet Neşriyat, İstanbul, s. 35-36-37.)
Peygamber efendimizden rivayet edilen bu namaz hakkında Abd'ul- Kadir-i Geylânî Hz.leri:  "Selef-i Sâlihîn (Önce gelen büyük zâtlar) bu namazı kılmak için bir araya toplanırlardı. Bu namazın fazl-ı kesiri, ecr-i cezîli (çok fazileti, büyük mükâfatı)  vardır!" demektedir.
Hasan-ı Basrî Hz.lerinin de şöyle dediği rivayet edilmiştir:
"Ben, Rasûlüllah'ın eshâbından otuz kişiden, şöyle işittim:  "Her kim, Berat gecesinde bu namazı kılarsa, Hz. Allah o kimseye yetmiş (defa) rahmet nazarıyla bakar. Her nazarında (bakmasında) da yetmiş ihtiyacını yerine getirir ki, bu ihtiyaçların en küçüğü Hz. Allah'ın (o kimseyi) mağfiret etmesidir."
Hz. Üftade (Kuddise sirruhu) da:
"Peygamber efendimiz, on sekiz bin âlemde bulunan bütün sıfatlar kendisine tecelli ettiği zaman, Hz. Allah'ın bu lütfuna şükretmek için yatsı namazından sonra bu namazı kılmıştır!" demektedir.
Sevabına inanıp, mükâfatını Hz. Allah'tan bekleyerek bu namazı kılanlara Peygamber efendimizin de çok büyük bir müjdesi vardır; Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Kim, bu gecede (Berat gecesinde) yüz rek'at namaz kılarsa, Hz. Allah o kimseye yüz Melek gönderir. Bu Meleklerin otuzu, o kimseyi Cennetle müjdeler, otuzu Cehennem ateşine karşı o kimseye teminat verir, otuzu, ondan dünya âfetlerini, sıkıntı ve belalarını uzaklaştırır, onu da, o kimseden şeytanın tuzaklarını defeder, (şeytanın plân ve desiselerine düşmekten o kimseyi himaye ederler.)"

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar