T.C.
ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI1- Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıdaki listede bilgileri verilen 4 Adet taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile satılacaktır.

  Mahalle            Ada     Parsel         Cinsi          Yüzölçümü         Muhammen Bedel        G. Teminat        İhale Tar.ve Saati
         Z.Süfla      1069        1              Arsa            841,98 m2          3.648.580,00 TL.       109.458,00 TL.     20.11.2023   10:00
         Z.Süfla      1069        2              Arsa            814,01 m2          3.527.377,00 TL.       105.822,00 TL.     20.11.2023   10:05         
         Z.Süfla       585         1              Arsa            602,37 m2          1.656.517,50 TL.         49.696,00 TL.     20.11.2023   10:10
         Z.Ülya        550        96          Odunluk          40,37 m2               87.469,00 TL.           2.625,00 TL.     20.11.2023    10:15
         
2- Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıdaki listede bilgileri verilen 5 Adet İşyeri vasıflı taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile 3 yıllığına kiralanacaktır.

      Mahalle                             Cinsi                                    Yüzölçümü      Muhammen Bedel     G. Teminat             İhale Tar.ve Saati
      Sanayi Sitesi     10 Nolu Odun-Kömür Satış Yeri          250 m2            42.000,00 TL.         1.260,00 TL.      20.11.2023   10:20
      Sanayi Sitesi     11 Nolu Odun-Kömür Satış Yeri          250 m2             42.000,00 TL.         1.260,00 TL.      20.11.2023   10:25
      Sanayi Sitesi     12 Nolu Odun-Kömür Satış Yeri          250 m2            42.000,00 TL.         1.260,00 TL.      20.11.2023   10:30
      Ağbaba                2 Nolu Tüp Deposu                           37 m2               24.000,00 TL.          720,00 TL.        20.11.2023   10:35
      Ağbaba                3 Nolu Tüp Deposu                           37 m2               24.000,00 TL.          720,00 TL.        20.11.2023   10:40

3- İhaleler, yukarıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER:
a) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz.
b) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)
c) Gerçek kişiler için İmza beyannamesi, tüzel kişilerin imza sirküsü.
d) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden), tüzel kişi ise meslek odalarından oda kayıt sicil belgesi, dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarınca alınmış karar örnekleri.
e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden tasdikli vekaletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri.                            
f) Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.
5- Kiralama ve Satış ihalesinin geçici teminatı, muhammen bedelin % 3 (yüzde üçü) oranındadır.
6- Kiralama bedelleri yıllık 2 taksit olup, kira bedelleri her yıl 2 eşit taksitte peşin alınacaktır. Taşınmaz satış bedelleri peşindir ve ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra tapu devri yapılacaktır. İhale bedelini gününde ödemeyen ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici teminatı belediyemiz adına gelir olarak kaydedilir.
7- İhale işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler alıcıya aittir.
8- Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İstekliler, ihaleye ilişkin tüm dökümanı Zile Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden görebilir ve bedelsiz olarak temin edebilir.
10- 3065 sayılı Kanunun (17/4-d ve 17/4-p) maddelerine göre, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların kira ve satışları (belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmelerin taşınmaz kiralamaları hariç) KDV’den istisnadır.