KANTİN, BÜFE VE ÇAY OCAĞI KİRALAMA İŞİ

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tokat İli, Almus İlçesi Almus Devlet Hastanesi Hizmet Binası İçeresinde yer alan 30 m2 Kapalı ve 20 m2’lik Açık Alan Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir

1- İhale konusu iş                           : Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı Kiralama İşi

2- İşin süresi                                   : Yer Teslimi itibaren 36(otuzaltı) aydır.

3- İhalenin Yapılacağı Yer               : Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

İhalenin yapılacağı adres                : Hoca Ahmet Mahallesi Mesrur Gürgenç Cad.No:4 Kat:3 TOKAT

4- Kira Tespit Komisyonunca belirlenen 12 aylık tahmini (Elektrik, Su, Yakıt giderleri hariç) kira bedeli 15.233,74-TL (Onbeşbinikiyüzotuzüç Türk Lira Yetmişdört Kuruş)

5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat     : 12.03.2024 Salı günü saat 10.00 de

6- Kapasite Personel Mevcudu        : Tahmini 120 kişi olup, günlük ortalama 200-250 ayaktan hasta ve hasta yakınları, yaklaşık 10-15 yatan hasta ve hasta yakınları sirkülasyonu mevcut

7- Kantin Alanı                                  : Almus Devlet Hastanesi hizmet binası içerisinde yer 30 m2 Kapalı ve 20 m2’lik Açık Alan

8- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)-Geçici Teminat bedeli yıllık muhammen bedelin % 20 kadar olup, miktarı 3.046,75-TL (Üçbinkırkaltı Türk Lira yetmişbeş Kuruş) tutarı Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Tokat Şubesi TR91 0001 2009 6680 0005 0001 35 nolu hesaba yatırılacak ve dekontu dosyada verilecektir.

-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b)- İhaleye katılan yetkilinin kanuni ikametgâh belgesini (Son üç Ay içerisinde alınmış olacaktır.) verecektir.

c)-Tebligat İçin Açık Adres Bilgilerini gösterir  (Açık Adresi ve İletişim Bilgileri) İhaleye katılan yetkili tarafından İmzalı olacak şekilde verecektir.

ç)- Nüfus cüzdan fotokopisi (noter onaylı veya aslı idarece görülmüştür) verilecektir.

d)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesini verecektir;

- Gerçek veya Tüzel kişilerin Büfe, Kantin (Kafeterya), Çay Ocağı, Market veya Lokanta işlettiğine dair kayıtlı olduğu oda belgesi ilk ilan tarihi veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini verecektir;

- Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

 -Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

f)- İhale dokümanı İdareden satın alındığına dair belgeyi verecektir;

g)- Cumhuriyet başsavcılığından alınacak sabıka kaydı olmadığına dair belge İstekli ve vekaleten ihaleye girecek kişiler son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil kayıt örneğini sunacaklardır, e-devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar kabul edilecektir

9- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir veya ilgili hesaba 1.000 (Bin)TL yatırarak temin edilebilir

10- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. İstekliler ihale tarih ve saatine kadar Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.

11- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumlu değildir.

12- Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler alıcısına aittir.

13- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. Maddesine göre işlem yapılacaktır ve 48. Maddesine göre karara bağlanacaktır.

14- 1 (Bir) yıllık ihale bedeli üzerinden % 6  (yüzde altı ) oranında kesin teminat alınacak.

15- Tahmin edilen bedel 12 aylık olup, işin süresi yer tesliminden sonra 36 aydır.

16- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN01985549