YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

TOKAT BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

6 KALEM LİSANS VE YAZILIM GÜVENCESİ ÜYELİK ANLAŞMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                         : 2024/248286
1-İdarenin
a) Adı                                                      : TOKAT BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi                                                 : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 60250 Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT MERKEZ/TOKAT
c) Telefon ve faks numarası                   : 3562521634 - 3562521635
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı                                                      : 6 KALEM LİSANS VE YAZILIM GÜVENCESİ ÜYELİK ANLAŞMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı                        : 6 KALEM LİSANS VE YAZILIM GÜVENCESİ ÜYELİK ANLAŞMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ
                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer           : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi                              : İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) gündür
d) İşe başlama tarihi                               : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 110 nolu oda
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı                                                                      Açıklama
ISO 27001:2013                                                           İstekliler, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır. İstekliler, üreticinin MPN                                                                                           (Microsoft Partner Network) sistemine kayıtlı olmalı ve en az Silver Partner seviyesinde olmalıdır. Söz konusu                                                                                         istenilen belgeler, Yeterlilik Tablosunda belirtilmeli ayrıca İhale Komisyonu tarafından ihale tarihinden sonra                                                                                               uygun bir zamanda talep edildiğinde asılları veya aslına uygun noter tasdikli suretleri İdareye belirtilen sürede                                                                                           ulaştırılmalıdır.
Kamu Bilişim Yetki Belgesi                                           Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olmalıdır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01991638