T.C. ERBAA BELEDİYESİ KATYONİK POLİELEKTROLİT ALIM İHALESİKatyonik Polielektrolit Alım İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1304524

1-İdarenin

a) Adı

:

ERBAA BELEDİYESİ

b) Adresi

:

CUMHURİYET MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ 87 60500 ERBAA/TOKAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3567151191 - 3567151147

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Katyonik Polielektrolit Alım İhalesi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

9000 Kg Katyonik Polielektrolit
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Erbaa Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yükleniciye bir hafta öncesinden bildirim yapılmasını takiben 10 gün içinde istenilen miktarda malzeme teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk işi günü işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.12.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Belediye Meclis Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olması durumunda;

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşca düzenlenen, isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmesi yeterlidir.

Yetkili satıcı olunması durumunda;

a) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

Katyonik Polielektrolit için firmalar teklif edeceği ürünün Türkiye’de yetkili satıcı olduklarını belirten belgeyi, orijinal ve noter onaylı Türkçe tercümesi olarak teklifleriyle birlikte İdareye sunacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1-Ürün Analiz Raporu ,
2-Katyonik Polielektrolit için firmalar teklif edeceği ürünün Türkiye?de yetkili satıcı olduklarını belirten belgeyi, orijinal ve noter onaylı Türkçe tercümesi olarak teklifleriyle birlikte İdareye sunacaktır.
3-Malzeme Güvenlik Bilgi Formaları da ( Kimyasalın adı ve üreticinin adresi, Ürünün kompozisyonu, Materyalin sebep olabileceği zararlar, İlkyardım tedbirleri, Kaza sonucu yayılmalarda yapılması gerekenler, Kullanma ve depolama talimatları, Maruz kalma kontrolleri (gerekli KKD?ler de dahil ), Fiziksel ve kimyasal özellikleri ( kararlılık ve reaktivite özelliği de dahil) , Zehirlilik bilgisi ve insan vücuduna girme yolları, Taşıma bilgisi, Mevzuat bilgisi içerecek şekilde Türkçe dili kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Firma tarafından teklifi ile birlikte İdareye sunacaktır.
İstekliler teklif ile birlikte polielektrolite ait teknik spesifikasyon değerlerini vereceklerdir. Yüklenici sözleşme öncesi teklif ettiği polielektrolite ait malzeme güvenlik bilgilerini ve kullanım şartlarını idareye sunacaklardır. Ürün güvenlik bilgi formları Resmi Gazete ?de 26.12.2008 tarih ve 27092 sayı ile yayımlanan ?Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelikğe uygun olarak İngilizce ve Türkçe hazırlanıp dosya halinde İdareye teslim edilecektir.
İhaleye katılacak firmalar numune kabul tarihinden önce İdareden izin almak suretiyle Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarında İdare personeli nezaretinde uygun ürünün tespiti için test yapabilirler. Firmalar, santrifüj dekantörde İDARE tarafından yapılacak denemeler için 25x2=50kg bedelsiz orijinal paketlerindeki katyonik polielektroliti ihale tarihinden 7 iş gününce Erbaa Belediyesi Atıksu Artıma Tesisine teslim edeceklerdir. (Gönderici ödemeli kargo ile gönderilen ürünler kargo teslim süresi göz önünde bulundurularak son numune kabul tarihinden önce idaremize ulaşmalıdır.) Numune kabul tarihinden sonra gelen numuneler teslim alınmayacaktır. Numuneyi vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teslim edilen numunelerin ambalajlarında ürüne ait bilgiler eksiksiz görülecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01933924