REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Çermik Mahallesi 132 ada 200 Parsel üzerinde bulunan 3.126 M 2 arsanın 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır. 

İL

İLÇE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

TARİH SAAT

TOKAT

REŞADİYE

132

200

3.126 m2

5.000.000,00 TL

150.000,00 TL

21.11.2023

14:00

1-      İhale 21.11.2023 Tarihinde Salı günü yukarıda belirtilen saatlerde Reşadiye Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

2-      Geçici Teminat Muhammen bedel üzerinden %3 oranında alınacaktır. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır.

3-      İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihale tarihinden bir gün önce 20.11.2023 tarihinde mesai bitimine kadar geçici teminatını ve şartname bedelini belediyemiz tahsilat servisine yatırmak zorundadırlar.

4-      İhaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler ve diğer masrafları yükleniciye aittir.

5-      Satış bedeli peşin alınacaktır.

6-      İhaleye ait şartname Belediyemiz Muhasebesinden 2.500,00 TL makbuz karşılığında temin edilir

İhalelerine Katılabilme Şartları;

Gerçek Kişiler

a)  Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge

b)  Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

c)  Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d)  Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

e)  Gerçek kişiler için vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi

f)   Şartname alındı makbuzu

g)  Taşınmaz malı yerinde görme tutanağı

 Tüzel Kişi Olması Halinde                          

 a)  Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge

 b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

 c) Şartname alındı makbuzu

 d) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi veya esnaf odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil Belgesi)

  e) Kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı

  f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

  g) Taşınmaz malı yerinde görme tutanağı

İlanen Duyurulur

                                                                                                                                          Reşadiye Belediye Başkanlığı