TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI


48 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/337375

1-İdarenin

a) Adı

:

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 Merkez TOKAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3562121138-3143 - 3562144027

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

48 KALEM DİŞ SARF MALZEME ALIMI İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

197 kalem diş sarf malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Dağılım listesinde yer alan müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1-Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2024 tarihine kadar ilgili depoya teslim edilecektir. Sözleşme imzalanması mücbir sebeplerden dolayı uzaması halinde dahi, sözleşme 31.12.2024 tarihinde son bulacaktır. Firma sipariş yazısı çekildikten en geç 10 gün içerisinde ürünleri hastane ilgili deposuna teslim edecektir. 2-Teslimatlar mesai saatler içerisinde teslim edilecektir. 3- Malların teslimatı; teknik şartname ekinde sunulan ihale ihtiyaç listesindeki hastanelere dağılım listesine göre yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

İhale onaylanıp sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 İhale Salonu TOKAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- İhtiyaç listesinde yer alan  ve "Metal Sertlik Belgesi" ve "Korozyon Testlerine Mukavemetli Olduğuna Dair Belge" lerini gerektiren  kalemler için teklif veren istekliler  "Metal Sertlik Belgesi" ve "Korozyon Testlerine Mukavemetli Olduğuna Dair Belge" leri de beyan edeceklerdir. 

2-İsteklilerin teklif ettikleri ürüne ait ÜTS belgesi olmalıdır.

3-İsteklilerin teklif ettiği ürünler için; istekli tedarikçi ise  UTS kayıtlı tedarikçi numarasını gösterir belgeyi, istekli bayi ise UTS 'ne kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numarasını gösterir belgeyi beyan edecektir.
3-İstekliler Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" beyan edecektir.

4-İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin ÜTS kapsam dışı ise kapsam dışı olduğunu beyan edeceklerdir. Ayrıca, istekli tarafından malzemenin kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde, idarenin bu ürünle ilgili olarak ÜTS kayıtları yüzünden herhangi bir zarara uğraması (SGK geri ödemesinin yapılmaması gibi) halinde bu zarar ve ziyan istekliden tahsil edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-İhale komisyonunca yapılan  teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra birinci ve ikinci ucuz teklif veren firmalardan 1'er adet numune istenecektir.Numunelerin ihale kısım ve sıra numarası yazılacaktır Gerekli gördüğü takdirde ek olarak yeni numune isteyebilir. İstekliler, numune göndermedikleri kalemlerde değerlendirme dışı tutulacak ve mevzuat geregi gerekli işlemler yapılacaktır.

2- Sözleşme imzalanan kalemlerin numuneleri; sözleşme süresince İdarece muhafaza edilecektir. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler idare tarafından irat kaydedilecektir.

3- İhale edilemeyen kalemlere ait teslim edilen numuneler kesinleşen ihale kararının firmalara tebliğinden itibaren 1(bir) ay içerisinde müdürlüğümüzden/hastanemizden alınacaktır. Bu süre içerisinde alınmayan malzemelerden idare sorumlu değildir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02006106