Tokat İl Özel İdaresi İl Encümeninden

Zile ve Niksar İlçesi sınırlarında Bulunan Kum-Çakıl Malzeme Satışı İhale İlanı

KUM-ÇAKIL MALZEME BİLGİLERİ

İli, İlçesi

Konum

Malzeme Türü

Malzeme Miktarı (m3)

Muhammen Bedeli

(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi Saati

Tokat Zile

RS REİS HES ve Gümüşkaş Köyü

Kum-Çakıllı Malzeme

2.402,50 Ariyet 3.312,00 Kum-Çakıl

433.125,75

12.994,00

18/07/2024 10:05

Tokat Niksar

1.Bölge

Kum-Çakıllı Malzeme

6.032,25

708.789,38

21.261,70

18/07/2024 10:15

Tokat Niksar

2.Bölge

Kum-Çakıllı Malzeme

5.784,75

679.708,125

20.392,00

18/07/2024 10:25

Tokat Niksar

3.Bölge

Kum-Çakıllı Malzeme

7.935,90

932.468,25

27.975,00

18/07/2024 10:35

Tokat Niksar

4.Bölge

Kum-Çakıllı Malzeme

7.991,55

939.007,125

28.171,00

18/07/2024 10:45

Yukarıda bilgileri verilen kum-çakıl malzeme ihalesine katılmak için gerekli olan hükümler (her bir talep için ayrı ayrı hazırlanacaktır);

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

A-     Gerçek Kişiler için, müracaat dilekçesi ekinde;

a)   Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi.

b)   T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi (Noter Onaylı ya da Aslı).

c)   Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

d)   Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

e)   İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur yazısı/belgesi, ya da borcunu yapılandırdığına dair yazı/belge.

f)    Vekaleten iştirak edenlerde İstekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi;

g)   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

h)   Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği,

i)    Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı.

j)    İmzalı Hammadde yer gördü belgesi.

k)   Kum-Çakıl Eleme veya işleme tesisine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya kum-çakıl ocağı işletme ruhsatı.

B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;

Müracaat dilekçesi ekinde;

a)   Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;

b)  Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

c)İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur yazısı/belgesi, ya da borcunu yapılandırdığına dair yazı/belge.

d)  Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

e)  Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı

f)   Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı

g)  Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

h)  Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.

i)   Tebligata esas kanuni ikametgâh adresi.

j)   Şirket yetkilileri ve şirketi temsilen ihaleye katılacak olan kişilerin sabıka kaydı

k)   Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği,

l)    İmzalı Hammadde yer gördü belgesi.

m) Kum-Çakıl Eleme veya işleme tesisine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya kum-çakıl ocağı işletme ruhsatı.

Teklif dosyasında imzalı hammadde yer gördü belgesinin olmaması durumunda teklif geçersiz sayılacaktır. Talipliler detaylı bilgi ve ihale şartnamesi için Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görüp inceleyebilirler. Talipliler istenilen belgeleri ihaleye girmek istedikleri her bir saha için ayrı ayrı hazırlayarak 18/07/2024 perşembe günü Saat 10:00’a kadar dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere Karşıyaka Mahalleri Orhangazi Caddesi 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Tokat İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.       

#ilangovtr Basın No ILN02056433